Екологични въпроси

Нашите ангажименти

Trans-Balkan Pipeline B.V. ясно разбира необходимостта от защита на околната среда и националното наследство. Поради това, загрижеността за екология и околна среда е сред приоритетните принципи на Компанията.

Ние сме ангажирани с най-добро представяне спрямо околната среда

Най-доброто представяне спрямо околната среда ще бъде еталон при проектирането, строителството, експлоатацията и цялостната политика по възлагане.

Безопастността е най-важният приоритет на Компанията

Trans-Balkan Pipeline B.V. ще интегрира в проектирането на тръбопровода и свързаната с него инфраструктура Система за откриване на течове (LDS), Система за контрол и получаване на данни (SCADA) и Система за аварийно изключване (ESD).

Анализиране на риска от инциденти и създаване на планове за безопасност и реагиране при аварии

Trans-Balkan Pipeline B.V. ще разработи План за аварийна безопасност и реагиране при аварии в съотватствие с изискванията на Директива SEVESO II за пожарна безопасност и нефтени разливи. Опазването на здравето на работниците и тяхната безопасност е също важен въпрос.

Оценка на всички източници на потенциалното въздействие върху околната среда и разработване на контролни мерки за тяхното минимизиране

Тези мерки включват внимателно определяне маршрута на тръбопровода и специфичен подход при проектирането му, съчетани с най-добрите практики за управление на околната среда.

 

Екологични и социални проучвания

В Проекта са включени три основни проучвания:

Подбор и проучване на наземни и морски системи;

Подробно проучване на маршрута;

Оценка на въздействието върху околната и социална среда (ОВОСС)

Екологичните и социални аспекти ще бъдат обект на особено внимание по време на всички проучвания.

 

Законодателство и стандарти за опазване на околната среда

Екологичните и социални проучвания и оценки за Проекта ще бъдат съобразени с:

Eкваториалните Принципи и Стандарти на Международната финансова корпорация (IFC);

Насоките на Световната банка;

Международните конвенции (включително Черноморската и MARPOL);

Директивите на Европейския съюз (включително Директивата за хабитатите, както и EIA и IPCC директивите);

Националното законодателство (включително и изискванията на всички Министерски решения, съгласно Закона за опазване на околната среда в Гърция и на Закона за опазване на околната среда в България).